Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Prezydenta Bytomia z 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 572/19 Prezydenta Bytomia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Bytomia

ZARZĄDZENIE NR 334/21 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 01 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 572/19 Prezydenta Bytomia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Bytomia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 572/19 Prezydenta Bytomia z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Bytomia w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Leszek Kądziela – sektor społeczny;”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij