Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Obszarowy zakres rewitalizacji

Bytom został podzielony na 23 zamieszkałe jednostki urbanistyczne. Każdą z nich zbadano w taki sam sposób – poddając analizie ze względu na kilkanaście zjawisk społecznych oraz gospodarczych, technicznych, funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych. W celu obiektywnego porównania jednostek, dane przetworzono, uzyskując wskaźniki syntetyczne. W efekcie wyłoniono te jednostki urbanistyczne, które spełniają warunek kumulacji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania sytuacji kryzysowej w co najmniej jednej z pozostałych sfer: gospodarczej, lub technicznej, lub funkcjonalno-przestrzennej, lub środowiskowej. Są to następujące jednostki (według numeracji przyjętej w opracowaniu delimitacji):

7 - Karb

8 - Bobrek

10 - Śródmieście

11 - Śródmieście Zachód

12 - Rozbark

13 - Śródmieście Północ

16 - Łagiewniki

19 - Kolonia Zgorzelec

21 - Stare Miechowice

Jednostki te składają się na obszar zdegradowany.

Następnie zidentyfikowano niezamieszkałe podobszary zdegradowane – poprzemysłowe, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, dla których przewidziano do realizacji projekty mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1. Są to następujące jednostki:

24 - Teren dawnej KWK Rozbark

25 - Teren dawnej KWK Szombierki

26 - Teren dawnej Huty Zygmunt

27 - Teren KWK Centrum

28 - Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice

29 - Teren dawnej huty Bobrek

30 - EC Szombierki + Pola Szombierskie

31 - Rezerwat przyrody „Żabie Doły”

32 - Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały”

Na podobszarach zdegradowanych mieszka 39,66% populacji miasta, czyli więcej, niż dopuszcza ustawa o rewitalizacji. Dążąc do tego, by obszar rewitalizacji był skoncentrowany terytorialne, a także wybierając tereny, które, zgodnie z art. 10 ustęp 1 Ustawy o rewitalizacji, mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, a także biorąc pod uwagę informacje, gdzie gmina zamierza prowadzić rewitalizację - wskazano wszystkie 4 śródmiejskie podobszary (jednostki urbanistyczne objęte kryzysem) jako podobszary rewitalizacji:

 • Śródmieście (jednostka nr 10),
 • Śródmieście Zachód (jednostka nr 11),
 • Rozbark (jednostka nr 12),
 • Śródmieście Północ (jednostka nr 13).

Dodatkowo do obszaru rewitalizacji dołączono dzielnicę Bobrek (jednostka nr 8), z uwagi na znaczne nasilenie problemów społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych i technicznych oraz niewielką, przylegającą do południowej granicy miasta jednostkę urbanistyczną – Kolonię Zgorzelec (jednostka nr 19), gdzie już w poprzednich latach podejmowano działania rewitalizacyjne, które powinny być kontynuowane.

W sumie jako zamieszkały podobszar rewitalizacji wskazano 6 zamieszkałych jednostek urbanistycznych, zajmujących 6,00% powierzchni Bytomia i zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta. Do obszaru rewitalizacji nie włączono ostatecznie 3 jednostek urbanistycznych uznanych za zdegradowane, ponieważ natężenie zjawisk kryzysowych było tam relatywnie mniejsze.

W art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji ustawodawca wskazał, że: niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1–4, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1. Zgodnie z tym zapisem wskazano w Bytomiu 9 wymienionych powyżej podobszarów niezamieszkałych, na których występują negatywne zjawiska i na których możliwa będzie realizacja działań, które przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na zamieszkałych podobszarach włączonych do obszaru zdegradowanego.

Na obszar rewitalizacji składa się zatem sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć podobszarów niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych), na których realizowane będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym zidentyfikowanym na obszarach zamieszkałych.

 

Obszar rewitalizacji w Bytomiu zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta. Spośród sześciu podobszarów zamieszkałych cztery przylegają do siebie, tworząc zwartą grupę we wschodniej części miasta. Są to: Śródmieście, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód i Rozbark[1]. Razem zajmują one powierzchnię 360 ha. Niemal pięćdziesięciohektarowy podobszar Bobrek znajduje się na południowy zachód od tego zwartego terenu, a niewielki podobszar Kolonia Zgorzelec – przy południowej granicy miasta.

Poszczególne podobszary niezamieszkałe mają powierzchnię od około 40 do 70 ha, z wyjątkiem terenu dawnej kopalni Rozbark, który zajmuje jedynie 15 ha. Podobszary zamieszkałe cechuje większe zróżnicowanie powierzchni. Największy z nich, Śródmieście Północ, ma 133 ha, najmniejszy zaś, Kolonia Zgorzelec, jedynie 7 ha.

 

 Powierzchnia obszaru rewitalizacji

Obszar

ID obszaru

Powierzchnia [ha]

% powierzchni miasta

 MIASTO BYTOM

 

6 944

100,00%

RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI
- OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE

 

828

11,93%

 

 

 

 

OBSZARY ZAMIESZKAŁE

 

 

 

Bobrek

8

49

0,71%

Śródmieście

10

90

1,30%

Śródmieście Zachód

11

61

0,88%

Rozbark

12

76

1,09%

Śródmieście Północ

13

133

1,92%

Kolonia Zgorzelec

19

7

0,10%

RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE

 

416

6,00%

 

 

 

 

OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

 

 

 

Teren dawnej KWK Rozbark

24

15

0,22%

Teren dawnej KWK Szombierki

25

64

0,92%

Teren dawnej Huty Zygmunt

26

39

0,56%

Teren KWK Centrum

27

44

0,63%

Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice

28

39

0,56%

Teren dawnej huty Bobrek

29

56

0,81%

EC Szombierki + Pola Szombierskie

30

44

0,63%

Rezerwat przyrody „Żabie Doły”

31

41

0,59%

Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały"

32

70

1,01%

RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

 

412

5,93%

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast[1] Delimitacja oparta była na podziale miasta na jednostki urbanistyczne, które wyznaczają fragmenty miasta o odmiennym charakterze. Granice podobszarów pokrywają się z granicami jednostek. Dlatego w Programie Rewitalizacji zachowano odrębność tych czterech podobszarów, mimo, że tworzą razem jeden większy obszar.