Obszarowy zakres rewitalizacji

Bytom został podzielony na 23 zamieszkałe jednostki urbanistyczne. Każdą z nich zbadano w taki sam sposób – poddając analizie ze względu na kilkanaście zjawisk społecznych oraz gospodarczych, technicznych, funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych. W celu obiektywnego porównania jednostek, dane przetworzono, uzyskując wskaźniki syntetyczne. W efekcie wyłoniono te jednostki urbanistyczne, które spełniają warunek kumulacji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania sytuacji kryzysowej w co najmniej jednej z pozostałych sfer: gospodarczej, lub technicznej, lub funkcjonalno-przestrzennej, lub środowiskowej. Są to następujące jednostki (według numeracji przyjętej w opracowaniu delimitacji):

7 - Karb

8 - Bobrek

10 - Śródmieście

11 - Śródmieście Zachód

12 - Rozbark

13 - Śródmieście Północ

16 - Łagiewniki

19 - Kolonia Zgorzelec

21 - Stare Miechowice

Jednostki te składają się na obszar zdegradowany.

Następnie zidentyfikowano niezamieszkałe podobszary zdegradowane – poprzemysłowe, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, dla których przewidziano do realizacji projekty mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1. Są to następujące jednostki:

24 - Teren dawnej KWK Rozbark

25 - Teren dawnej KWK Szombierki

26 - Teren dawnej Huty Zygmunt

27 - Teren KWK Centrum

28 - Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice

29 - Teren dawnej huty Bobrek

30 - EC Szombierki + Pola Szombierskie

31 - Rezerwat przyrody „Żabie Doły”

32 - Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały”

Na podobszarach zdegradowanych mieszka 39,66% populacji miasta, czyli więcej, niż dopuszcza ustawa o rewitalizacji. Dążąc do tego, by obszar rewitalizacji był skoncentrowany terytorialne, a także wybierając tereny, które, zgodnie z art. 10 ustęp 1 Ustawy o rewitalizacji, mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, a także biorąc pod uwagę informacje, gdzie gmina zamierza prowadzić rewitalizację - wskazano wszystkie 4 śródmiejskie podobszary (jednostki urbanistyczne objęte kryzysem) jako podobszary rewitalizacji:

  • Śródmieście (jednostka nr 10),
  • Śródmieście Zachód (jednostka nr 11),
  • Rozbark (jednostka nr 12),
  • Śródmieście Północ (jednostka nr 13).

Dodatkowo do obszaru rewitalizacji dołączono dzielnicę Bobrek (jednostka nr 8), z uwagi na znaczne nasilenie problemów społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych i technicznych oraz niewielką, przylegającą do południowej granicy miasta jednostkę urbanistyczną – Kolonię Zgorzelec (jednostka nr 19), gdzie już w poprzednich latach podejmowano działania rewitalizacyjne, które powinny być kontynuowane.

W sumie jako zamieszkały podobszar rewitalizacji wskazano 6 zamieszkałych jednostek urbanistycznych, zajmujących 6,00% powierzchni Bytomia i zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta. Do obszaru rewitalizacji nie włączono ostatecznie 3 jednostek urbanistycznych uznanych za zdegradowane, ponieważ natężenie zjawisk kryzysowych było tam relatywnie mniejsze.

W art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji ustawodawca wskazał, że: niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1–4, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1. Zgodnie z tym zapisem wskazano w Bytomiu 9 wymienionych powyżej podobszarów niezamieszkałych, na których występują negatywne zjawiska i na których możliwa będzie realizacja działań, które przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na zamieszkałych podobszarach włączonych do obszaru zdegradowanego.

Na obszar rewitalizacji składa się zatem sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć podobszarów niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych), na których realizowane będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym zidentyfikowanym na obszarach zamieszkałych.

Obszar rewitalizacji w Bytomiu zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta. Spośród sześciu podobszarów zamieszkałych cztery przylegają do siebie, tworząc zwartą grupę we wschodniej części miasta. Są to: Śródmieście, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód i Rozbark[1]. Razem zajmują one powierzchnię 360 ha. Niemal pięćdziesięciohektarowy podobszar Bobrek znajduje się na południowy zachód od tego zwartego terenu, a niewielki podobszar Kolonia Zgorzelec – przy południowej granicy miasta.

Poszczególne podobszary niezamieszkałe mają powierzchnię od około 40 do 70 ha, z wyjątkiem terenu dawnej kopalni Rozbark, który zajmuje jedynie 15 ha. Podobszary zamieszkałe cechuje większe zróżnicowanie powierzchni. Największy z nich, Śródmieście Północ, ma 133 ha, najmniejszy zaś, Kolonia Zgorzelec, jedynie 7 ha.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

Obszar

ID obszaru

Powierzchnia [ha]

% powierzchni miasta

MIASTO BYTOM

6 944

100,00%

RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI
- OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE

828

11,93%

OBSZARY ZAMIESZKAŁE

Bobrek

8

49

0,71%

Śródmieście

10

90

1,30%

Śródmieście Zachód

11

61

0,88%

Rozbark

12

76

1,09%

Śródmieście Północ

13

133

1,92%

Kolonia Zgorzelec

19

7

0,10%

RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE

416

6,00%

OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

Teren dawnej KWK Rozbark

24

15

0,22%

Teren dawnej KWK Szombierki

25

64

0,92%

Teren dawnej Huty Zygmunt

26

39

0,56%

Teren KWK Centrum

27

44

0,63%

Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice

28

39

0,56%

Teren dawnej huty Bobrek

29

56

0,81%

EC Szombierki + Pola Szombierskie

30

44

0,63%

Rezerwat przyrody „Żabie Doły”

31

41

0,59%

Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały"

32

70

1,01%

RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE

412

5,93%

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju MiastDelimitacja oparta była na podziale miasta na jednostki urbanistyczne, które wyznaczają fragmenty miasta o odmiennym charakterze. Granice podobszarów pokrywają się z granicami jednostek. Dlatego w Programie Rewitalizacji zachowano odrębność tych czterech podobszarów, mimo, że tworzą razem jeden większy obszar.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij