Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,

wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,

Ze względu na obszerność strony liczącą wiele podstron, prowadzimy stałe prace w celu ciągłego zwiększania poziomu dostępności naszych treści i publikowanych materiałów. Za ewentualne problemy przepraszamy i w przypadku braku dostępu do wybranych treści - zachęcamy do kontaktu z urzędem

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Gut, kgut@um.bytom.pl.
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 786 81 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Parkowej 2. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ znajdują się przed nim schody. Schody prowadzą także do portierni i obszaru kontroli (bramka do pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk).
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę.
Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z windy, która znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego przy ul. Parkowej 2.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się Punkt Informacyjny, Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Kancelaria Rady Miejskiej, Punkt Paszportowy, Poczta, kiosk, fotograf oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na wyższe piętra.
Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na parterze w holu Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się punkt informacyjny, a w całym budynku są tablice informacyjne z numerami pokojów poszczególnych wydziałów. Na zewnątrz, przy windzie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją poszczególnych wydziałów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bytomiu są oznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do windy (po prawej stronie od wejścia głównego) prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Urzędu Miasta,
Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Smolenia 35. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ do portierni i obszaru kontroli (bramka do pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk) prowadzą schody.
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę i uzyskać pomoc w wejściu do budynku.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Egzekucji Administracyjnej, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów, poczta oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody. Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na parterze w holu Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się punkt informacyjny, a w całym budynku są tablice informacyjne z numerami pokojów poszczególnych wydziałów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 są oznaczone cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych osoba nie-pełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-stracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Wa-runkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystu-jącego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierzas zgłosić się do Urzędu Miasta,
Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu
ul. Olejniczaka 22, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Didura. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ do portierni i obszaru kontroli (bramka do pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk) prowadzą schody.
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę i uzyskać pomoc w wejściu do budynku.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się: Rejestracja Zgonów oraz toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody. Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W całym budynku są tablice informacyjne z numerami pokojów poszczególnych wydziałów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale klienci urzędu mogą zaparkować przed siedzibą urzędu po prawej stronie ul. Didura.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych osoba nie-pełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-stracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystu-jącego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Urzędu Miasta,
Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Biuro Promocji Bytomia
Rynek 7, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Biura Promocji Bytomia prowadzi ogólnodostępne wejście od strony Rynku 7. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (próg). Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się: punkt obsługi klienta oraz przestrzeń wystawiennicza Na wyższe piętro budynku prowadzą schody. Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Biura Promocji Bytomia nie ma możliwości zaparkowania auta - obszar Rynku wyłączony jest z ruchu. Parking dostępny jest przy pl. Grunwaldzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych osoba nie-pełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-stracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Biura Promocji Bytomia. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asy-stującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełno-sprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Urzędu Miasta,
Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Biuro Organizacji Pozarządowych
Pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Biura Organizacji Pozarządowych prowadzi ogólnodostępne wejście od strony pl. Sobieskiego 3. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Biuro Organizacji Pozarządowych znajduje się na parterze. Wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrenio przed budynkiem Biura Organizacji Pozarządowych nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - na pl. Sobieskiego dostępny jest parking płatny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych osoba nie-pełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-stracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Biura Organizacji Pozarządowych. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystu-jącego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Urzędu Miasta,
Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Łużycka 21, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się na terenie Miejskiej Komendy Polskiej Straży Pożarnej w Bytomiu. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Łużyckiej. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się dyżurka, z której pracownik przechodzi wraz z klientem do dalszych pomieszczeń. W większość spraw załatwiana jest telefonicznie pod nr. tel.: 32 786 84 50, 32 388 76 15

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduje się na parterze. Wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego od strony ulicy Piłkarskiej jest wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla klientów centrum.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych osoba nie-pełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-stracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu po-twierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 603 499 334
bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. 32 283 61 78
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hzawada@um.bytom.pl.
listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro, ul. Parkowa 2)

poniedziałki od 11.00 do 17.00,
środy od 9.00 do 15.00
piątki od 9.00 do 15.00

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Urzędu Miasta,Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miejskim,
Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij