O Co Pytają Bytomianie?

Zarządcy nieruchomości. Prawo i finanse

Wspólnota mieszkaniowa planuje następujące roboty budowlane: zagospodarowanie terenu, budowa miejsc parkingowych, remont instalacji wod.-kan. w budynku oraz remont i rozbudowa sieci zewnętrznych. Czy kwalifikują się one do pozyskania dotacji z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020:

 • Osi Priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 • Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Poddziałanie: 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego?

Dotację mogą otrzymać wyłącznie projekty wynikające z Programów Rewitalizacji na terenie województwa śląskiego.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujące typy projektów:

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu mogą składać nw. uprawnione podmioty:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 5. Organizacje pozarządowe; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej); 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 8. Instytucje kultury 9. Przedsiębiorcy.

Zgodnie z opracowanym w 2017 r. Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+, opisywany przez wspólnotę mieszkaniową (Inwestora) rejon (okolice ulicy Woźniaka) zlokalizowany jest w Podobszarze rewitalizacji 11 Śródmieście Zachód, wchodzącym w skład Wiązki Nr 1: Śródmieście – Rozbark – KWK Rozbark – „Orzeł Biały” (str. 123).

Przystąpienie przez Inwestora do konkursu 10.3.1 jest w pełni uzasadnione. W przypadku pozyskania dofinansowania będzie możliwe rozwiązanie szeregu problemów, zdefiniowanych w GPR Bytom 2020+. Podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej, poprawa standardu infrastruktury komunalnej, modernizacja i tworzenie aktywnych przestrzeni publicznych to tylko niektóre z kierunków działania wskazanych w GPR Bytom 2020+, dla „Śródmieścia Zachód”.

Wniosek inwestora o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 spełnia wymogi regulaminowe konkursu, tj. inwestorem jest Wspólnota Mieszkaniowa, a przedmiotem wniosku są roboty budowlane w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Należy tu wskazać, iż w ramach konkursu można wnioskować o modernizację części wspólnych wielorodzinnych tylko jako część większego projektu, mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych.

Inwestor zamierza budowę miejsca gromadzenia odpadów dla mieszkańców na terenie należącym do Wspólnoty. Jakie przepisy obowiązują przy budowie miejsc do gromadzenia odpadów?

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Przepisy Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w Rozdziale 4, w § 22 ÷ § 24 określono zasady realizacji miejsc gromadzenia odpadów stałych.

 • Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami takimi mogą być: zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi; wyodrębnione pomieszczenia w budynku, utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
 • Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.
 • Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku.
 • Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki należy sytuować przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych, z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 10 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
 • Do miejsc gromadzenia odpadów powinno prowadzić utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.
 • Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inwestor zamierza budowę miejsc parkingowych dla mieszkańców na terenie należącym do Wspólnoty. Jakie przepisy obowiązują przy budowie parkingów?

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Przepisy Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w Rozdziale 3, w § 18 ÷ § 21 określono zasady realizacji miejsc postojowe dla samochodów osobowych:

 • Odległość wydzielonych miejsc postojowych, nie może być mniejsza niż: 1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie, 3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk.
 • Odległość wydzielonych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie, 3) 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.
 • Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
 • Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.
 • Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
 • Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

W jaki sposób pozyskać środki na utwardzenie nawierzchni terenu przyległego do nieruchomości mieszkalnych oraz oświetlenie drogi?

W/w inwestycje obejmują między innymi zagospodarowaniu terenu osiedla wraz z wyposażeniem go w odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Środki na rewitalizację dzielnicy Kolonia Zgorzelec będą pochodziły z RPO WŚL – OSI 10.2.4. W ramach wykorzystania przestrzeni miejskich zostaną jeszcze przeprowadzone konsultacje szczegółowe – to mieszkańcy zdecydują, co chcieliby w tej przestrzeni zmienić.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby utwardzić teren przed budynkami mieszkalnymi, wprowadzić oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak: ławeczki, kosze na śmieci, etc.?

Inwestor: Mieszkańcy Zabytkowego Osiedla Robotniczego „Kolonia Zgorzelec” (Budynki i teren w zarządzie ZBM)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.):

pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia nie wymaga:

 • budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt 22 Pb),
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust. 2 pkt 5 Pb);

zgłoszenia wymaga:

 • budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (art. 29 ust. 1 pkt 19a i 20 Pb); powyżej 1 kV jest wymagane pozwolenie na budowę;
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz sieci kanalizacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a i 20 Pb).

Ponadto w przypadku budowy nawierzchni nieprzepuszczalnych, utwardzonych, inwestor winien uzyskać warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, o które należy się zwrócić do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Analogicznie należy złożyć wniosek do zarządcy sieci elektroenergetycznej o wydanie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej (w przypadku firmy TAURON można to zrobić drogą elektroniczną).

Jaką formę działalności gospodarczej najlepiej wybrać dla przedmiotu działalności polegającej na obrocie nieruchomościami? Wspólna działalność trzech osób. Jak założyć spółkę z o.o.

W polskim systemie prawnym mamy w takiej sytuacji trzy opcje: spółka cywila, która de facto jest umową pomiędzy osobami, z których każda ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, spółki osobowe tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, przy czym w zależności od rodzaju spółki odpowiedzialność ta może być ograniczona (np. w spółce komandytowej – komandytariusz do wartości sumy komandytowej, partnerskiej – do zobowiązań związanych z dzianiem tylko tego konkretnego wspólnika, z którego działaniem wiąże się dane zobowiązanie), oraz spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna), w których wspólnicy co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, Odpowiedzialność ponosi spółka całym swoim majątkiem (w tym opłaconym przez wspólników kapitałem zakładowych), a w przypadku niewypłacalnej spółki także członkowie zarządu, jeśli w terminie nie zgłosili wniosku o upadłość.

Spółka z o.o. nie jest zbyt korzystna dla wspólników z punktu widzenia podatkowego, gdyż jej przychód jest jakby podwójnie opodatkowany. Z tego samego przychodu odprowadzany jest podatek dochodowy od osób prawnych, a następnie wypłacana wspólnikom z zysku dywidenda podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ostatnich czasach popularnym rozwiązaniem jest spółka z o.o. spółka komandytowa, tj. spółka komandytowa, której komplementariuszem (czyli wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za jej zobowiązania całym majątkiem) jest spółka z o.o., komandytariuszem natomiast osoba fizyczna. Spółka ta pozwala w szerokiej mierze na połączenie zalet podatkowych spółki osobowej – komandytowej, z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Polecam tego typu rozwiązanie, natomiast w podanym przypadku odradzam rozważanie spółki akcyjnej komandytowo-akcyjnej i spółki partnerskiej.

O czym należy pamiętać przy zagospodarowaniu przestrzennym?

Należy pamiętać, że przed dokonaniem zagospodarowania podwórka należy uzyskać zgodę mieszkańców lub zgodę zarządcy nieruchomości na takie działanie.

Jakie przestrzenne formy aranżacji podwórka można wykonać?

Rozwiązaniem niskobudżetowym mogą być np. klomby, ławki wykonane z euro-palet, ścieżki ułożone z kamyczków, place zabaw do gry w klasy jako elementy wyposażenia podwórek, które mieszkańcy bez większych nakładów mogą wykonać sami.

Skąd można pozyskać materiały na niskobudżetowe zagospodarowanie podwórka?

Warto spotkać się i porozmawiać z pobliskimi sklepami z materiałami budowlanymi, które mogłyby wspomóc inwestycje w formie darowizny na ten cel.

Jak zarządca nieruchomości możne pozyskać środki finansowe na modernizacje budynków?

Na chwilę obecną w kwestii pozyskiwania środków finansowych z przeznaczeniem np. na remonty, uruchomiona jest „oś priorytetowa 10.03.01 – rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, z której to, mogą korzystać tylko podmioty, których nieruchomości są wpisane do GPR-u. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Jakie są możliwości pozyskania środków z EFS dla budynków zlokalizowanych w Śródmieściu (remont, modernizacja, etc.)?

Inwestor: Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, Bytom – Śródmieście Centrum

Wsparcie finansowe można pozyskać z konkursu: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT (189/17), RPO Śląskiego; OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA; Konkurs nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17. Termin składania wniosków: 26.10.2017 r.

Wsparcie mogą otrzymać tylko i wyłącznie projekty wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,

W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” wskazano do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych. Wykaz przedsięwzięć, w tym nieruchomości, które mogą być przedmiotem ww. konkursu, zamieszczono w Załączniku nr 2 do GPR, pn. „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.

Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia: Interesariusze obszaru rewitalizacji (w tym przede wszystkim jego mieszkańcy). Wnioski mogą składać m.in. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, przedsiębiorcy. Dofinansowanie można pozyskać na Typ 3: Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. W ramach 3 typu projektu dopuszcza się modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko jako część większego projektu, mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych.

Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku możliwa jest do realizacji w przypadku kiedy wydatki te nie przekraczają 30% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: są projektami rewitalizacyjnymi, nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą, nie są objęte pomocą de minimis inie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EURO.

Ulice Żołnierza Polskiego i Moniuszki znajdują się w „10” podobszarze rewitalizacji „Śródmieście” oraz wnioskowane inwestycje wpisują się w cele strategiczne i kierunki działania określone dla Śródmieścia Centrum w „GPR Bytom 2020+”.

Niemniej jednak wskazane przez Zarządcę Wspólnoty nieruchomości nie są ujęte w Załączniku Nr 2 do GPR, w związku z czym nie można ich zgłosić do konkursu nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17.

Dopiero w grudniu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursów, w których będą mogły startować podmioty, których nieruchomości nie są wpisane do „GPR Bytom 2020+”

Czy w budynku kamienicy (obiekt zabytkowy) można zlokalizować działalność usługową typu hotel i jakie są możliwości pozyskania wsparcia finansowego?

Inwestor: Przedsiębiorca, właściciel kamienicy w Bytomiu

Aby określić możliwości realizacji inwestycji i ew. pozyskanie funduszy wymagane jest sprawdzenie, czy w Załączniku nr 2 do GPR, pn. „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, przedmiotowa nieruchomość została ujęta w wykazie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych do realizacji. Na chwilę obecną jedynie projekty ujęte w Załączniku Nr 2 mogą być przedmiotem konkursu: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na jakich zasadach można odzyskać premię z tytułu „Białych Certyfikatów”?

Mechanizm finansowy białych certyfikatów jest uregulowany przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831).

Ustawa stwarza możliwość pozyskania premii finansowych za przeprowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną, czyli zmniejszające zużycie energii. Można też wykorzystać ten mechanizm do planowanych inwestycji, jako potencjalne źródło wsparcia finansowego tych inwestycji. Szacunkowe wartości premii dla przykładowych działań:

 • dla oświetlenia ulicznego jest to 1,00 zł/1W zmniejszenia mocy zainstalowanej (oświetlenie musi spełniać wymogi normowe – nie jest dopuszczalne np. zainstalowanie 2x mniej lamp i w ten sposób "podkręcenie" wyniku),
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego 0,25 zł/1W zmniejszenia mocy zainstalowanych lamp,
 • dla docieplenia ścian jest to ok. 7,00 zł/m2 docieplenia,
 • dla docieplenia stropodachów jest to ok. 10,00 zł/m2 docieplenia,
 • wymiana okien na klatkach schodowych to nawet 40,00 zł/m2 okna,
 • modernizacja instalacji przynosząca zwiększenie efektywności o 116,30 MWh/a (minimalny próg w przypadku energii elektrycznej) to premia w wysokości ok. 10 tys. zł

W zależności od warunków kwoty te mogą ulec zmianom, ale to wymaga szczegółowych ustaleń i obliczeń.

Warunki konieczne:

 • inwestycja zakończona po 01 stycznia 2014 r. i przed 01 października 2017 r.,
 • dla inwestycji już wykonanych termin graniczny złożenia wniosku to 30 września 2017 r.,
 • jeżeli chodzi o działania planowane, to należy przeprowadzić procedurę uzyskania białych certyfikatów przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalne zmniejszenie efektywności uprawniające do wystąpienia o przyznanie białych certyfikatów to 418,68 GJ/a = 116,30 MWh/a.

Jakie są możliwości pozyskania środków z EFS, bądź innych źródeł, dla budynków w kwartałach pilotażowych nr 21, 39, 40, 41? Na jaki zakres prac budowlanych ogłaszane są konkursy? Gdzie należy szukać informacji na temat inwestycji wskazanych do rewitalizacji?

W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” wskazano do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych. Wykaz przedsięwzięć, w tym nieruchomości, które mogą być przedmiotem ww. konkursu, zamieszczono w Załączniku nr 2 do GPR, pn. „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.

Aby określić możliwości realizacji inwestycji i ew. pozyskanie funduszy wymagane jest sprawdzenie, czy w Załączniku nr 2 do GPR, przedmiotowa nieruchomość została ujęta w wykazie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych do realizacji.

Na chwilę obecną jedynie projekty ujęte w Załączniku Nr 2 mogą być przedmiotem konkursu: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Aby podać więcej danych, wymagana byłaby bardziej szczegółowa specyfikacja planowanych inwestycji (w tym dokładny adres nieruchomości) i analiza ogłaszanych konkursów pod kątem danego przedsięwzięcie.

Ponadto należy przeanalizować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak by stwierdzić jakie inwestycje są dopuszczane na danym obszarze, czy obiektach.

Wsparcie finansowe można pozyskać z konkursu: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT (189/17), RPO Śląskiego; OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA; Konkurs nr RPSL.10.03.01-IZ.0124-189/17.

Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia: Interesariusze obszaru rewitalizacji (w tym przede wszystkim jego mieszkańcy). Wnioski mogą składać m.in. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, przedsiębiorcy.

W jaki sposób pozyskać środki z UE na dofinansowanie projektu, w którym można połączyć funkcje: naukowotechniczne i edukacyjne z rewitalizacją budynku i dostosowaniem jego infrastruktury do zaplanowanego zadania.

W związku z pytaniem o możliwości dofinansowania projektu który w ogólnym założeniu łączył by funkcje: naukowotechniczne i edukacyjne z projektem rewitalizacji budynku wraz z dostosowaniem jego infrastruktury, poniżej wskazuję kierunki możliwości, które wstępnie mogą być pomocne w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wskazane przykładowe działania (OSI - Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17 Obszar Strategicznej Interwencji Włączenie społeczne / Aktywna integracja), ( Nabór nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 ZIT Subregionu Centralnego Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), obejmują aktualnie otwarte już na składanie wniosków konkursy. Proponuję zapoznać się z ich treścią oraz regulaminami dostępnymi na stronie: rpo.slaskie.pl Na tej samej stronie można również obserwować pojawiające się konkursy oraz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące projektów. Warto również zapoznać się z poradnikiem pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, w szczególności z definicją Cross-financing i wynikającymi z niej możliwościami, co być może będzie przydatne przy podjęciu kroków w kierunku dofinansowania projektu. Przy podejmowaniu decyzji należy również zastanowić się nad wykorzystaniem Partnerstwa, pamiętając jednak, że w takim przypadków wniosek składa „jednostka macierzysta” - Lider.

Jaka jest definicja „robót budowlanych”, o których mowa w konkursie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm., przez „roboty budowlane” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Jednocześnie należy tu wskazać definicje poszczególnych robót, zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego:

6) budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

7a) przebudowa – to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,

8) remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Jakie środki finansowe może pozyskać Wspólnota Mieszkaniowa z Bytomia, ale z poza obszaru rewitalizacji na realizacje projektów miękkich w zakresie integracji społecznej?

Wspólnota mieszkaniowa z terenu Bytomia, z poza obszaru rewitalizacji może starać się o środki na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej, miedzy innymi z programu wdrażanego na poziomie regionalnym, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - https://rpo.slaskie.pl/, na stronie poprzez wyszukiwarkę można określić, czy jest się wśród grona instytucji i osób które mogą skorzystać z dotacji RPO dla Województwa Śląskiego. Środki na wsparcie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności można również zdobyć w postaci grantów, biorąc udział w rożnego rodzaju programach ogłaszanych na stronach Fundacji.

Czy dla określonego budynku w śródmieściu można ubiegać się o środki z puli rewitalizacji na docieplenie elewacji?

Pula środków, jaką otrzymało miasto Bytom, jest w pierwszeństwie skierowana do projektów opisanych w Załączniku nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Docieplenie elewacji dla określonych budynków (bądź wykonanie jakichkolwiek innych prac) jest możliwe, o ile nie tylko same wskazane budynki, ale i dokładnie określone działania znajdują się we wspomnianym załączniku. Jeśli więc w Załączniku nr 2 można odnaleźć wskazaną lokalizację, a zakres działań obejmuje docieplenie elewacji – można ją wykonać. W tym celu – po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – określony w załączniku podmiot musi złożyć właściwy projekt.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij