O Co Pytają Bytomianie?

Przedsiębiorcy pytają

Kto może wziąć udział w projekcie realizowanym przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. pn. „Moja firma – moja niezależność II”?

O udział w projekcie mogą ubiegać się (za: http://www.gapr.pl/pl/top/o_projekcie851?):

 • osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin, a nie od momentu ukończenia 29 lat),
 • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup: o osoby powyżej 50 roku życia; o kobiety; o osoby niepełnosprawne; o osoby długotrwale bezrobotne; o osoby o niskich kwalifikacjach.

Czy w formularzu zgłoszeniowym do projektu realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. pn. „Moja firma – moja niezależność II” występują limity znaków? Czy można w razie potrzeby dołączyć dodatkowe załączniki?

W formularzu zgłoszeniowym nie ma limitu znaków. W razie problemów z rozszerzeniem pól istnieje możliwość kontynuacji odpowiedzi na osobnej, dodatkowej stronie. Jednak na etapie składania formularza nie należy dołączać żadnych dodatkowych załączników.

Czy w formularzu zgłoszeniowym do projektu realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. pn. „Moja firma – moja niezależność II” jako doświadczenie zawodowe można traktować wolontariat? Czy muszę złożyć odpowiednie potwierdzenia wykonywanej pracy?

Tak, wolontariat można potraktować jako doświadczenie zawodowe. Na etapie składania formularza zgłoszeniowego nie należy jednak dołączać żadnych potwierdzeń. Będą one niezbędne w dalszej części postępowania – m.in. podczas rozmowy, gdzie komisja rekrutacyjna będzie mogła poprosić o przedstawienie odpowiednich potwierdzeń (zaświadczeń, referencji, dodatkowym potwierdzeniem może być również portfolio).

Po czyjej stronie leży wystawienie rachunku za wykonane zlecenie? Czy wystawienie rachunku jest konieczne?

Wystawienie rachunku leży po stronie Zleceniobiorcy. Nie wynika to z przepisów Kodeksu Cywilnego, a z Ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej zapisami rachunek powinien zostać wystawiony w terminie 7 dni od dnia wykonania umowy. Wystawienie rachunku będzie konieczne, jeżeli wymóg taki wpisano do umowy lub zażąda tego Zleceniodawca. Zleceniodawca może zażądać rachunku także po upływie ww. siedmiodniowego terminu.

Jakie warunki wynikające z przykładowego Regulaminu należy spełnić, aby uzyskać dotację z Urzędu Pracy na wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zajęć fitness, – dotyczy obcokrajowca zamieszkałego w Bytomiu, posiadającego Kartę Polaka i zarejestrowanego jako osoba bezrobotna?

Wszystkie warunki, jakie powinien spełnić Beneficjent ubiegający się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w zasadzie na zakup sprzętu fitness potrzebnego na rozpoczęcie działalności, są wskazane w przedmiotowym regulaminie i wymagają jedynie sprecyzowania wyboru formy zabezpieczenia, wskazania miejsca działalności oraz wykazania wszystkich potrzebnych dokumentów i danych wymaganych w załącznikach do w/w regulaminu. W ramach porady udzielono również informacji dotyczących adresów i kontaktów do działających na terenie Bytomia fitness-klubów i innych punktów kwalifikujących się do podjęcia współpracy w przedmiotowym zakresie.

Jakie wymogi trzeba spełnić przy składaniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, do wskazania jako formy zabezpieczenia weksla z poręczeniem, przy czym można zaproponować jednego poręczyciela, zatrudnionego na umowę na czas określony krótszy niż jeden rok.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 5 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu z dnia 18.09.2017 r. (§ 8 ) Formami zabezpieczenia przyznanych środków mogą być:

a) poręczenie oraz weksel z poręczeniem wekslowym (aval) – udzielony przez dwie osoby fizyczne:

 • pozostające w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony (minimum dwa lata),
 • niebędące w okresie wypowiedzenia,
 • wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,
 • otrzymujące dochody miesięczne minimum 1 600,00 zł netto,
 • otrzymujące stałe dochody z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty,
 • prowadzące działalność gospodarczą, która to działalność nie jest zawieszona, nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca działalność nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym z tytułu jej prowadzenia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (należy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy: wydruk z CEIDG – w przypadku spółek cywilnych również umowę spółki cywilnej/KRS, REGON, NIP, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, deklarację PIT za rok ubiegły).

Poręczycielem nie może być:

 • osoba, która jest wystawcą weksla lub udzieliła poręczenia, bądź wyrażała zgodę na wystawienie/poręczenie weksla, na nie zakończonej umowie przyznającej środki w tut. Urzędzie lub w innym PUP,
 • współmałżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
 • współmałżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, osoba powyżej 75 roku życia,
 • osoba, której zatrudnienie lub okres pobierania renty kończy się przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku,
 • osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty wskazanej dla poręczenia wekslowego.

Wystawca weksla oraz poręczyciele zobowiązani są do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w siedzibie Urzędu w obecności pracownika (druk weksla dostępny w PUP). Przy zabezpieczeniu wymagana jest akceptacja małżonka wnioskodawcy oraz małżonków poręczycieli złożona na piśmie w obecności pracownika PUP Bytom (nie dotyczy w przypadku przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową).

b) gwarancja bankowa – jest do jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że w przypadku niedopełnienia przez wnioskodawcę warunków umowy w sprawie przyznania środków na rozpoczęcie działalności wypłaci świadczenie pieniężne 9 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy. Zawierana jest na okres 18 miesięcy od dnia przyznania dotacji i obejmuje 150 % wnioskowanej kwoty dofinansowania. Należy dołączyć list intencyjny banku potwierdzający, iż jest zainteresowany udzieleniem gwarancji.

c) zastaw na prawach lub rzeczach – zastaw rejestrowy to zabezpieczenie ustanawiane pomiędzy wierzycielem – Powiatowym Urzędem Pracy a wnioskodawcą, który jest uprawniony do rozporządzania przedmiotem zastawu. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy lub prawa o wartości 150 % wnioskowanej kwoty. Wartość przedmiotu zastawu musi być potwierdzona dokumentem (np.: faktura zakupu, wycena rzeczoznawcy).

d) blokada rachunku bankowego – polega na zablokowaniu kwoty środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania warunków umowy. W czasie obowiązywania blokady posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami. Zawierana jest na okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności i musi obejmować 150 % wnioskowanej kwoty dofinansowania, należy dołączyć zaświadczenie z banku o nr rachunku i wysokości środków na rachunku.

e) akt notarialny o poddaniu się egzekucji – jest zgodą dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji. Zawiera on obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. Akt notarialny sporządzany jest u notariusza po podpisaniu umowy w sprawie przyznania dofinansowania. Kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego obejmuje kwotę otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zapłaty. W celu ustanowienia zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego, wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o wartości posiadanego majątku wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie zadeklarowanego majątku.

Jak znaleźć (kupno/dzierżawa) działkę pod inwestycję zagospodarowania przestrzeni miasta zielenią – nowym ekologicznym gatunkiem drzew oraz jakie są w perspektywie realizacji projektu możliwości uzyskania dofinansowania, z jakich źródeł można starać o środki?

W celu określenia możliwości lokalizacji działki pod inwestycję, najpierw należy zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, aby sprawdzić które tereny ewentualnie mają odpowiednie przeznaczenie. Jeżeli chodzi o kupno lub dzierżawę, to jest wiele możliwości.

Można uzyskać wstępne informacje osobiście w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej http://www.bytom.pl/bytomska-baza-nieruchomosci, można również monitorować strony internetowe dotyczące obrotu nieruchomościami.

O dofinansowane/sfinansowanie inwestycji zagospodarowania przestrzeni miasta można starać się w zależności od terenu, na którym miałby być realizowany projekt, tj. czy na terenie objętym rewitalizacją (GPR) – wówczas środki o które można się ubiegać będą wynikały z załącznika nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji Bytomia, czy też poza obszarem rewitalizacji, np. na terenie prywatnym – z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na stronie https://rpo.slaskie.pl/ poprzez wyszukiwarkę można określić, czy jest się wśród grona instytucji i osób które mogą skorzystać z dotacji z RPO.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij