O Co Pytają Bytomianie?

Prawo na co dzień

Co można zrobić z długami sprzedanymi przez pierwotnego wierzyciela na rzecz innego podmiotu (w tym dług stwierdzony nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym)?

Wniosek o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem (w przypadku stwierdzenia, że nakaz został doręczony na nieprawidłowy adres). 2. Wskazanie, że sprzedaż wierzytelności jest dopuszczalna, a w przypadku skutecznego przelewu wierzytelności – spłat należy dokonać na rzecz aktualnego wierzyciela.

Jaka jest możliwość wstąpienia spadkobierców do toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku? Czy można w takim postępowaniu odziedziczyć tylko nieruchomość i jak ją przepisać?

Sąd spadku z urzędu bada, czy oprócz biorących udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku osób, są jeszcze jacyś inni spadkobiercy, a jeśli tak to wzywa ich do udziału w toczącym się postępowaniu. Każdy spadkobierca jest zainteresowanym w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, a po przystąpieniu do postępowania – uczestnikiem. Każdy zainteresowany ma prawo stać się uczestnikiem. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie można bezpośrednio odziedziczyć konkretnych przedmiotów, chyba że są one objęte zapisem windykacyjnym. W postępowaniu tym sąd bowiem orzeka o dziedziczeniu w ogóle w częściach ułamkowych. Konkretne przedmioty spadku przypisuje się poszczególnym osobom w postępowaniu o dział spadku lub poprzez dział spadku wykonywany u notariusza.

Jakich formalności należy dokonać oraz gdzie załatwić sprawę w zakresie uzyskania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego w celu dofinansowania opłat mieszkaniowych?

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydatków związanych z mieszkaniem, należy spełniać odpowiednie kryteria, a w szczególności posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Ze szczegółowym zakresem można zapoznać się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Na tej samej stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce MOPR należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik nr 1 i 2 do wniosku oraz deklarację o wysokości dochodów).

Z wypełnionym wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami należy udać się do zarządcy bądź właściciela budynku, w celu uzupełnienia i potwierdzenia wszystkich danych. Następnie uzupełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie MOPR i oczekiwać na decyzję administracyjną wydawaną do 30 dni.

W przypadku ubiegania się o dodatek energetyczny procedury przebiegają podobnie j.w., przy spełnieniu odpowiednich warunków przez wnioskującego. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Załączniku do pobrania na stronie www.mopr.bytom.pl oraz dostępne w punkcie informacyjnym dla obszaru rewitalizacji.

Jakie są uprawnienia pokrzywdzonego w związku z umorzeniem postępowania przygotowawczego? Czy można zapoznać się z aktami postępowania nie stawiając się w prokuraturze (z uwagi na znaczną odległość między miejscem zamieszkania pokrzywdzonej a siedzibą organu prowadzącego dochodzenie).

Złożenie zażalenia na postanowienie o umorzenie postępowania przygotowawczego – udostępniono wzory zażaleń. Jest możliwość ustanowienia przez pokrzywdzonego pełnomocnika w sprawie – w tym o możliwości złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Złożyłam pracodawcy porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Czy jak się nie stawie w pracy w związku ze złożeniem porozumienia, mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie?

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę – jak sama nazwa wskazuje - jest czynnością dwustronną. Dla jego ważności i skuteczności – rozwiązania umowy o pracę, konieczny jest podpis dwóch stron. Jeżeli pracodawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, a brak też wypowiedzenia umowy o pracę (za wyjątkiem gdy porozumienie potraktowane zostanie dorozumianie jako wypowiedzenie) zgodnie z obowiązującymi przepisami co do jego formy i zachowania okresu wypowiedzenia, Pani niestawiennictwo w pracy może być potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, tym samym ( w zależności od okoliczności), może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy – tzw. dyscyplinarnego zwolnienia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Czy wdowie przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje m.in. po osobie, która miała ustalone prawo do emerytury . Renta rodzinna przysługuje małżonkowi (wdowie, wdowcowi), który do dnia śmierci pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli, m.in., w chwili śmierci małżonka ukończył 50 lat lub był niezdolny do pracy.

Czy osoba, której w związku z wypadkiem komunikacyjnym przysługuje na podstawie orzeczenia sądu renta od zakładu ubezpieczeń, może podjąć pracę?

Zgodnie z art. 907 § 2 Kodeksu cywilnego § 2. Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie. Renta z ustawy to przede wszystkim renta stanowiąca świadczenie odszkodowawcze (art. 444 § 2 i art. 446 § 2 KC) - np. za szkody doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zgodnie z art. 444 § 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Tym samym nie można wykluczyć, że zakład ubezpieczeń wystąpi o zmianę wysokości lub czasu trwania renty, jeżeli poweźmie informację, że osoba uprawniona odzyskała zdolność do pracy.

Jak otrzymać zasiłek celowy na remont mieszkania?

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wnioskodawca, aby otrzymać zasiłek celowy, powinien spełniać warunki co kryterium dochodowego. Próg dochodowy wynosi obecnie 634 zł miesięcznie dla osób samotnych. W przypadku rodzin to kwota 514 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Ponadto, należy spełniać kryteria, o których mowa z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. Należy zaznaczyć, że zasiłek celowy, należy do fakultatywnych form pomocy społecznej. Oznaczo to, że może, ale nie musi zostać przyznany, nawet po spełnieniu przez wnoszącego o taki zasiłek przesłanek do jego przyznania. Spełnienie przez wnioskodawcę warunków ustawowych, zarówno co do kryterium dochodowego, jak i w zakresie wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, nie jest równoznaczne z obowiązkiem przyznania ww. Świadczenia. Kwotę wsparcia ustala organ przyznający zasiłek.

Do Ośrodka mogą zgłosić się wszystkie osoby przebywające na terenie miasta, będące w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie Załącznik nr 2 do umowy zlecenie nr PD/5/2017 zawartej w dniu 20 marca 2017 roku w Bytomiu – zestawienie zbiorczej (miesięcznej) informacji na temat najczęściej zadawanych pytań i sugerowanych rozwiązań poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

W celu ubiegania się o pomoc należy:

1. zgłosić się do pracownika socjalnego przyjmującego strony w odpowiednim Punkcie Terenowym – w zależności od adresu zamieszkania (szczegółowy wykaz Punktów Terenowych znajduje się w zakładce: Książka Adresowa/Punkty terenowe, z podaniem godzin i dni urzędowania),

2. przedstawić pracownikowi socjalnemu swoją sytuację – rolą pracownika jest udzielenie informacji o wszelkich możliwych formach pomocy,

3. złożyć wniosek o udzielenie pomocy – pracownik socjalny sporządzi protokół oraz ustali termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,

4. wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu czasowego pobytu osoby zainteresowanej,

5. wywiad środowiskowy winien być przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, natomiast strona zainteresowana winna umożliwić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu,

6. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Czy w razie orzeczenia separacji małżonek dziedziczy?

Nie. Orzeczona separacji ma takie same skutki jak orzeczenie rozwodu, tym samym małżonek w separacji zostaje wyłączony od dziedziczenia. Nadto, zgodnie z art. 9351 KC przepisów o dziedziczeniu ustawowym nie stosuje się do małżonka w separacji. Nie wyklucza to jednak dziedziczenia testamentowego.

Czy alimenty wliczają się do dochodu, przy obliczaniu dochodu na potrzeby 500+?

Tak, świadczenia alimentacyjne wliczają się do dochodu rodzinnego, branego pod uwagę przy udzielaniu świadczenia wychowawczego tzw. „500+” na pierwsze dziecko. Dotyczy to alimentów rzeczywiście płaconych. W przypadku braku regulowania alimentów przez zobowiązanego, do wniosku o świadczenie wychowawcze należy załączyć np. postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji.

Czy małżonek może się sam rozliczyć z PIT?

Tak, małżonek może rozliczać się sam. Także w przypadku, gdy między małżonkami nie ustanowiono rozdzielności majątkowej. Możliwość wspólnego rozliczania małżonków jest jedynie uprawnieniem podatkowym, a nie obowiązkiem małżonków.

Jak załatwić sprawę nabycia spadku po zmarłej siostrze, która nie pozostawiła zstępnych, zmarła jako panna, przeżyła rodziców? Zmarła nie pozostawiła testamentu. Nie ma kontaktu z niektórymi spadkobiercami ustawowymi.

We wskazanym przypadku z mocy ustawy do dziedziczenia dochodzi rodzeństwo spadkobierczyni. Sprawę można załatwić notarialnie (przy obecności wszystkich zainteresowanych) lub sądownie. W przypadku wniosku do sądu jako uczestników należy wskazać wszystkich braci i siostry zmarłej – wraz z adresami. Jeżeli adresy stron nie są znane – można wystąpić do MSWiA z wnioskiem o wskazanie adresu zameldowania danej osoby, wykazując przy tym swój interes prawny w ustaleniu tego adresu. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu, dla osoby nieznanej z miejsca pobytu powinien zostać ustanowiony kurator. Do załatwienia sprawy niezbędne jest uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego (akt zgonu spadkobierczyni, akty zgonów rodziców akty urodzenia lub małżeństwa rodzeństwa spadkodawczyni).

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu)? Czy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd bada skład spadku i dzieli majątek zmarłego? Czy można sprzedać część działki jeśli jest się jej współwłaścicielem?

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać dane spadkodawcy (w tym datę śmierci i ostatnie miejsce zamieszkania) oraz podać pozostałych spadkobierców – w przypadku klientów – synów spadkodawczyni jako jej spadkobierców ustawowych. Do wniosku należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego – zgonu spadkodawcy i urodzenia spadkobiercy. W przypadku spadków otwartych przed 2001r. Sąd bada czy w skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne, którego dziedziczenie podlegało szczególnej regulacji. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie ma możliwości dokonania podziału majątku pozostałego po spadkobiercy. Dokonać tego można po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na drodze sądowej lub umowy pomiędzy spadkobiercami (w przypadku majątków obejmujących nieruchomości koniecznie w formie aktu notarialnego). Dopuszczalna jest sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości przez współwłaściciela – jednakże nie oznacza to sprzedaży wydzielonej części działki a udziału w prawie.

Pożyczone zostały pieniądze osobie poznanej w internetowym portalu, która następnie zniknęła bez słowa. Co mogę zrobić? Czy da się tą osobę znaleźć? Czy mogę odzyskać pieniądze?

Jeśli osoba zobowiązana do zwrotu pożyczonych pieniędzy zniknęła, należy zastanowić się czy nie zostało popełnione przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego). Jeśli osoba z portalu zawarła i podtrzymywała znajomość z celem uzyskania środków pieniężnych, których wiedziałam że nie odda, możemy na pewno mówić o oszustwie. W takim wypadku można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub na komisariacie policji, opisując zaistniałe zdarzenie i załączając wszystkie dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności. Po wszczęciu dochodzenia, Policja będzie poszukiwała osoby, która oszukała przez Internet. Jeżeli sporządzony zostanie akt oskarżenia a sprawa trafi do sądu, w postępowaniu karnym będzie można żądać zasądzenia pożyczonej kwoty. Jeśli znane są dokładne dane osoby, która „pożyczała” pieniądze, można dochodzić także roszczenia o zwrot na drodze postępowania cywilnego.

Co oznacza, iż syndyk udziela upadłemu upoważnienia do dokonania sprzedaży rzeczy ruchomych? Czy można odmówić przyjęcia takiego upoważnienia i jakie są tego konsekwencje? (upadłość konsumencka)

Dokonywanie czynności likwidacyjnych co do majątku upadłego wchodzących w skład masy upadłościowej jest co do zasady uprawnieniem syndyka. Stosownie jednak do treści art. 49112 prawa upadłościowego, syndyk może upoważnić upadłego (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Upadły może wyrazić na to zgodę, ale nie musi. Jest to dla upadłego o tyle korzystne, gdyż prowadzić może do obniżenia kosztów postępowania upadłościowego, które bądź co bądź pokrywane są z jego majątku (np. upadły może dokonać sprzedaży z wolnej ręki, syndyk nie musi organizować przetargu, aukcji powodujących koszty postępowania). W razie przyjęcia upoważnienia i dokonania sprzedaży ruchomości przez upadłego, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne wchodzą do masy upadłości w miejsce sprzedanych ruchomości. W braku przyjęcia upoważnienia przez upadłego, syndyk dokonuje sprzedaży ruchomości na zasadach określonych w ustawie (przetarg, aukcja lub sprzedaż z wolnej ręki).

Jaka jest możliwość wykupienia mieszkania policyjnego będącego własnością gminy?

We wskazanym przypadku, jeżeli mieszkanie pozostaje w dyspozycji Policji, aby doszło do jego sprzedaży konieczna jest zgoda Policji. W sprawie nie jest wydawana decyzja administracyjna. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują procedury wyrażania zgody na sprzedaż służbowych mieszkań policyjnych. Można zwrócić się do odpowiedniej jednostki Policji z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej – czy dane mieszkanie pozostaje w dyspozycji Policji i o udostępnienie wewnętrznych regulaminów określających zasady wyrażania zgody na sprzedaż mieszkań (jeżeli takie obowiązują).

Co zrobić gdy mieszkanie składa się z dwóch lokali mieszkalnych?

Sprawdzić stan prawny mieszkań ze względu na to, iż są połączone, a w bazie adresowej widnieją jako dwa osobne. Najlepiej, aby wszelkie formalności związane z legalizacja do zgodności z Prawem budowlanym przeprowadził Sprzedający. Wszelki zmiany lub rozbieżności winny się znaleźć jako adnotacje w akcie notarialnym zakupu mieszkań.

Czy potrzebuję fachowego pełnomocnika do sprawy rozwodowej?

Przepisy nie przewidują wymogu posiadania fachowego pełnomocnika w sprawach rozwodowych. Pełnomocnik taki będzie niewątpliwie przydatny w przypadku sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze np. gdy małżonkowie nie są zgodni co do rozwodu lub ,gdy sąd rozstrzyga także o winie rozkładu pożycia lub gdy małżonkowie nie są zgodni co do kwestii związanych z ich małoletnim dzieckiem tj. co do władzy rodzicielskiej, kontaktów lub alimentów na dziecko (sąd bowiem w wyroku rozwodowym rozstrzyga także o tych kwestiach).

Jakie rozstrzygnięcia zapadają w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w wyroku rozwodowym poza rozstrzygnięciem o samym rozwodzie obligatoryjnie orzeka także o: - władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków; - kontaktach rodziców z dzieckiem; - w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Nadto, na wniosek jednego z małżonków, sąd może dokonać też podziału wspólnego majątku małżonków.

Czy możemy kupić dwa połączone samowolnie mieszkania objęte dwiema księgami wieczystymi?

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby dokonać zakupu takiego mieszkania. W tym wypadku dojdzie jednak do zakupu nie jednej, ale dwóch nieruchomości, które można następnie przekształcić w jedną nieruchomość. Dla uniknięcia jakichkolwiek problemów należy jednak zwrócić uwagę na kwestię „samowoli” połączenia tych mieszkań, w tym dowiedzieć się czy wykute przejście nie narusza przepisów prawa budowlanego, czy mogą zostać uzyskane stosowne pozwolenia na taką samowolę. Nadto, dla zabezpieczenia swoich interesów w przyszłości należałoby podpisać ze sprzedającym umowę, w której zobowiąże się on do zwrotu wszelkich kosztów, które mogą powstać w związku z dokonanym samowolnym połączeniem mieszkań jak np. koszty przywrócenia do stanu poprzedniego, kary i inne. Taka umowa lub zapis tego rodzaju w umowie sprzedaży umożliwi dochodzenie w tym zakresie ewentualnych roszczeń od byłych właścicieli.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij