Obszarowy zakres rewitalizacji

Śródmieście Północ (podobszar 13)

Podobszar rewitalizacji Śródmieście Północ ma powierzchnię 76 ha i jest zamieszkały przez 11 600 osób (7,31% ludności Bytomia). Obszar północnego Śródmieścia nierozerwalnie związany jest ze ścisłym centrum miasta zarówno komunikacyjnie, jak i przestrzennie. W części północnej tego podobszaru znajduje się kilkanaście budynków jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej typu ,,fińskiego’’ powstałych w okresie powojennym. Przestrzenie publiczne charakterystyczne dla tego obszaru to place m.in. plac Słowiański czy też plac Akademicki.

Występuje tu wiele problemów społecznych, ale zwykle wskaźniki dla całego podobszaru nie odbiegają od średniej miasta tak bardzo, jak w przypadku pozostałych podobszarów. Stosunkowo najmniej negatywnych zjawisk występuje na północy podobszaru.  Na całym podobszarze występuje nadreprezentacja osób w wieku poprodukcyjnym, a odsetek osób powyżej 75 roku życia jest największy spośród wszystkich podobszarów.

Poważnym problemem jest uzależnienie od alkoholu. Koncentracja zjawiska występuje w  kwartałach skupionych w środkowej części podobszaru. W tym samym rejonie obserwujemy nasilenie czynów karalnych osób nieletnich. Organizacji pozarządowych nie jest dużo, ale te, które działają, mają siedzibę właśnie w centralnej części podobszaru, co daje możliwość adekwatnego oddziaływania na główne problemy lokalne.

Ubóstwo w środkowej i południowej części zaznacza się znacznie silniej niż w części północnej podobszaru. Odsetek osób otrzymujących zasiłki stałe, celowe i okresowe wyraźnie przekracza tu średnią miasta. W taki sam sposób rozkłada się problem bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa i przemocy w rodzinie. Również tutaj znajduje się duża liczba budynków komunalnych. Połowa budynków to budynki komunalne, charakteryzujące się wysokimi potrzebami remontowymi.

 

Wykaz projektów "twardych" w podobszrze 13:

1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
2.Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne
3.Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)
4.Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark
5.Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka
6.Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap
7.Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy
8.Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych
9.Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij