Obszarowy zakres rewitalizacji

Rezerwat przyrody „Żabie Doły” (podobszar 31)

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Żabie Doły” obejmuje teren licznych zbiorników wodnych oraz okalające nieużytki, hałdy osadów poflotacyjnych, podmokłe łąki i niewielkie kępy zadrzewień. Obszar ten już na początku lat osiemdziesiątych zaliczono do terenów ornitologicznie cennych w woj. katowickim. Na podobszarze konieczne są działania mające na celu zachowanie bioróżnorodności, w tym oczyszczeniu linii brzegowej zbiorników wodnych wraz z uzupełnieniem roślinności nadwodnej stanowiącej siedliska dla ptaków wodno-błotnych oraz uporządkowanie terenu wraz z usunięciem zalegających miejscowo odpadów, posadzenie nowych drzew i krzewów.

Po przeprowadzeniu działań renowacyjnych teren może stać się ważnym miejscem rekreacji w otoczeniu przyrody, szczególnie dla mieszkańców nieodległych śródmiejskich podobszarów rewitalizacji.

Działania skierowane na ochronę przyrody powinny tu być połączone z edukacją ekologiczną oraz rozwojem infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności cennego przyrodniczo terenu w granicach miasta Bytomia (ścieżki spacerowe, ścieżki dydaktyczne, itp.). Ochrona i udostępnienie tego podobszaru będą odpowiedzią na niedostatek wysokiej jakości terenów przyrodniczych na zdegradowanych i wskazanych do rewitalizacji zamieszkanych podobszarach miasta.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 31:

1.Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij