Obszarowy zakres rewitalizacji

Projekty komplementarne

Na kompleksową rewitalizacje Bytomia składają się również projekty miasta finansowane z innych źródeł niż OSI oraz projekty innych beneficjentów, lokalizowane w obszarze Bytomia. Poniżej przedstawiono ich podsumowanie.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne


W celu skutecznego wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Centralnym w 2013 r. powołany został Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który jest samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji (www.subregioncentralny.pl). Związek zrzesza 81 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Centralnego. W skład Zarządu wchodzi po 3 przedstawicieli każdego z pięciu podregionów. Bytom przystąpił do stowarzyszenia, a prezydent Damian Bartyla został jednym z 15 członków Zarządu Związku. Do zadań Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego należy między innymi pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2014 r. w związku z wynikami negocjacji z Komisją Europejską ustalono, że Związkowi ZIT zostanie powierzona funkcja Instytucji Pośredniczącej. Porozumienie w tym zakresie miedzy Instytucją Zarządzającą, a Związkiem zostało podpisane w pierwszym kwartale 2015 r. Uruchomiona została również Grupa Robocza ds. wyboru projektów oraz Zespół ds. Transportu Publicznego, który przygotował fiszkę projektu komplementarnego z dziedziny transportu publicznego planowanego do dofinansowania z POIiŚ 2014-2020. W skład grupy wchodzi przedstawiciel Bytomia.

Podstawowym dokumentem uzasadniającym wsparcie przedsięwzięć w formule ZIT jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie.

Propozycje bytomskich projektów planowanych do wsparcia w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych na oś. Stroszek w Bytomiu (etapy I-VIII)
Uciepłownienie rejonu Bytomia w obrębie ulic Wrocławska, Pułaskiego, Przemysłowa
Modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych w dzielnicy Karb w Bytomiu
Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu
Termomodernizacja Hali Sportowej  przy ul. Kosynierów w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej
Termomodernizacja budynku socjalno–administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach
Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu)
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25
Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego.
Budowa węzła przesiadkowego na placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25 w Bytomiu
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 54 w Bytomiu
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 63 w Bytomiu
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Miejskim nr 21
Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy
dwa projekty dotyczące rozwoju mieszkalnictwa socjalnego oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (w trakcie planowania);
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu
Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu
Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu
Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu
Przedszkole równych szans
Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy.

Wybór projektów do dofinansowania realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych następuje w trybie konkursowym. Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie  oraz na zasadach określonych we właściwym regulaminie konkursu.

 „Program likwidacji niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


1. Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do 81 gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Ze środków UE oferowanych w Działaniu 1.7 wspierane będą projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczych lub chłodu oraz zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Celem uzyskania efektu synergii likwidacji niskiej emisji projekty cząstkowe poszczególnych beneficjentów będą skorelowane zarówno pod względem obszarowo-funkcjonalnym, jaki w zakresie terminów realizacji. Ujęte będą w ramach Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Podstawą ubiegania się o wsparcie będzie ujęcie każdego projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy oraz w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego.

Informacje o planowanych w Bytomiu projektach były przekazywane do WFOŚiGW zarówno przez Wydział Strategii, jak i Wydział Ekologii. WFOŚiGW otrzymał fiszkę dla projektu Modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych w dzielnicach Bytomia: Stroszek, Centrum, Rozbark, Bobrek, Karb, Szombierki, Łagiewniki wraz z tabelą z rozpisanymi działaniami przewidzianymi w fiszce (ostatnia wersja styczeń 2015 r.), jak również tabele z potencjalnymi projektami Bytomia (przekazane 15 maja 2015 r. przez Wydział Ekologii).

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom

Wydział Ekologii pracę na Planem Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczął w październiku 2013 roku, uzyskując wcześniej dotację na jego opracowanie w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Infrastruktura i Środowiska na lata 2007-2013.
Program został przyjęty uchwałą nr X/146/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem głównym programu jest: Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy Bytomia przy założeniu niskoemisyjności realizowanych działań.
Celami strategicznymi zawartymi w programie są:

Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii.
Racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Efektywne zarządzanie infrastrukturą miasta i jej rozwój ukierunkowany na wykorzystanie rozwiązań niskoemisyjnych.
Wprowadzenie racjonalnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta.
Rozwój transportu niskoemisyjnego.
W ramach programu identyfikowane są projekty wszystkich bytomskich beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na likwidację niskiej emisji w Bytomiu. W ramach Planu wskazano również inwestycje związane z transportem niskoemisyjnym.

Projekty komplementarne do ZIT, związane z niskoemisyjnym transportem i przewidziane do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich realizowane w Subregionie Centralnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach krajowych programów operacyjnych, w szczególności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie wsparcia kompleksowych projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego. Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ - jako komplementarnych do przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w ramach regionalnych programów operacyjnych - zawiera Strategia ZIT.

Wsparcie transportu publicznego będzie jednym z elementów realizacji działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikające z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służące podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. W miastach posiadających transport szynowy preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego, natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego.

Na obszarze Subregionu Centralnego w tym zakresie realizowany ma być projekt POIŚ_TRA: Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym, który zakłada realizację zadań z zakresu: budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, wdrażania inteligentnych systemów transportowych, zakupu taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu publicznego oraz budowy i przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej oraz trolejbusowej. Projekt składa się z następujących zadań:

Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego (Tramwaje Śląskie S.A.).
Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów niskopodłogowych (Miasto Katowice).
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” (Miasto Katowice).
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (KZK GOP).
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii (Miasto Jaworzno).
Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego (Miasto Gliwice).
Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice II etap (Miasto Gliwice).
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (Miasto Tychy).
Lista przedsięwzięć rezerwowych projektu obejmuje:

Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice-Sośnica – Gliwice- Pyskowice (Miasto Gliwice).
Jaworznicki Tramwaj. Integracja zero-emisyjnej komunikacji publicznej (Miasto Jaworzno).
Inteligentny system zarządzania ruchem na obszarze KZK GOP (ITS KZK GOP).
Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zakup autobusów z alternatywnymi źródłami napędu  (PKM Świerklaniec).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych zadań wynosi 821 mln zł (tj. ok. 63% kosztów kwalifikowanych).
Zadania w ramach POIŚ_TRA poza wymiarem niskoemisyjnym służą rozwojowi transportu zbiorowego, podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Projekt ze względu na swój zakres przedmiotowy dotyczący 10 miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej przyczyni się do zwiększenia udziału transportu publicznego w przewozach pasażerskich, zwiększy liczbę podróży transportem zbiorowym oraz zmniejszy zjawisko kongestii. Zakup nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych uatrakcyjni ofertę przewozową oraz przyczyni się do skrócenia czasu podróży, satysfakcjonującej pasażerów częstotliwości połączeń oraz poprawie komfortu i bezpieczeństwa podróży.
Dla Bytomia duże znaczenie ma projekt Tramwajów Śląskich S.A., który obejmuje zadania realizowane na terenie miasta dotyczące modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej na liniach:

nr 5 – przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej od ul. Modrzewskiego do ul. Baczyńskiego,
nr 9 – przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Modrzewskiego,
nr 19 – przebudowa infrastruktury tramwajowej od Bytom Centrum (w tym ul. Powstańców Warszawskich i ul. Sądowa) do zajezdni Stroszek, na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Łużyckiej, oraz od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej, modernizacja torowiska w ul. Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej,
nr 38 – przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej.
 W związku z planowaną budową centrum przesiadkowego przy pl. Wolskiego przewidziane jest również włączenie do projektu Tramwajów Śląskich S.A. zadania dotyczącego budowy linii tramwajowej obsługującej centrum przesiadkowe przy pl. Wolskiego.
Z projektu POIŚ_TRA zostało wykreślone zadanie dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Miechowice z uwagi na brak środków finansowych na partycypację w kosztach realizacji zadania i zbyt duże obciążenie dla budżetu miasta w późniejszych latach związane z utrzymaniem linii.

Bytom został również objęty projektami realizowanymi przez KZK GOP:

„System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – projekt polegający na rozszerzeniu informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania transportem publicznym, wykorzystującego rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych; system zapewni możliwość przekazywania użytkownikom informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji,
  "Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP (ITS KZK GOP)” – przedmiotem projektu jest utworzenie systemu zarządzania ruchem na obszarze działalności KZK GOP, obejmującego podsystemy: obszarowego sterowania ruchem, informacji dla kierowców, informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i zarządzania transportem publicznym.

Inwestycje realizowane w programie krajowym POIiŚ będą komplementarne z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach RPO WSL, dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania całego systemu transportowego w Subregionie Centralnym poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej wyprowadzającej z centrów miast indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu zbiorowego oraz przedsięwzięcia wspomagające integrację przestrzenną i funkcjonalną poszczególnych podsystemów transportowych.

Projekty kluczowe woj. śląskiego

Miasto ubiega się również o dofinansowanie projektu budowy BeCeTki w ramach Osi Priorytetowej VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt wpisany został do Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Obecnie jest on na etapie projektowania i nie zostały wydane żadne decyzje administracyjne. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. 

Projekt został objęty Planem rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim. Dokument wdrożeniowy do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Jest to dokument przyjęty uchwałą nr 1258/53/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Określa cele operacyjne do realizacji w obszarze infrastruktury drogowej (dróg wojewódzkich) przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). W ramach interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaproponowano wsparcie projektów dotyczących budowy nowych dróg wojewódzkich oraz przebudowy dróg istniejących. Z uwagi na przyjęte w Programie wskaźniki, priorytetowo traktowane są projekty polegające na budowie nowych dróg. Bytomski projekt znalazł się na 15 miejscu listy rankingowej projektów zawartej w dokumencie.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij