Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Kalendarium prac

listopad 2012
do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim zakresu i poziomu finansowego wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz współpraca przy wypracowaniu Strategii ZIT. Współtworzenie Związku Subregionu Centralnego.

listopad 2012
do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim wsparcia dla budowy BeCetki jako projektu kluczowego dla woj. śląskiego.

kwiecień 2013

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta.

lipiec 2013

Oficjalna informacja o dedykowaniu miastu specjalnej puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na kompleksową rewitalizację miasta – kwota 100 mln. EUR.

sierpień 2013
- listopad 2013

Aktualizacja studium wykonalności dla rewitalizacji wybranego obszaru Śródmieścia.

wrzesień 2013
do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim obszarów wsparcia i poziomu alokacji funduszy (z 55% EFRR i 45% EFS na 95% EFRR i 5% EFS).

grudzień 2013

Powołanie zespołu ds. programowania rozwoju miasta do roku 2022.

I kwartał 2014

Prace związane z zasileniem baz systemu informacji o terenie danymi o osobach bezrobotnych (PUP) i korzystających z pomocy społecznej (MOPR).

kwiecień 2014
do nadal

Przygotowanie propozycji projektów do opracowywanego przez WFOŚiGW „Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej” (finansowanie POIŚ)

lipiec 2014
do nadal

Opracowanie specyfikacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie wdrażaniem „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+”.

lipiec 2014

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją bytomskiego programu rewitalizacji.

wrzesień 2014

Przyjęcie zaktualizowanej strategii rozwoju miasta przez Radę Miejską w Bytomiu.

wrzesień 2014

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o możliwości sfinansowania przygotowań do działań rewitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

październik 2014

Wypracowanie z udziałem ekspertów koncepcji Bytomskiego Klastra Rewitalizacji.

październik 2014

Przedłożenie Ministerstwu propozycji projektu rewitalizacyjnego do objęcia pilotażem w oparciu o Bytomski Klaster Rewitalizacji.

listopad 2014

Podpisanie inicjatywy klastrowej

listopad/grudzień 2014 oraz kwiecie/maj 2015

Udział w konsultacjach założeń NPR, założeń do ustawy o rewitalizacji, projektu ustawy o rewitalizacji

luty/marzec 2015

Konsultacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z MIiR

kwiecień 2015

Powstanie Biura Obsługi Bytomskiego Klastra Rewiralizacji

czerwiec 2015

Wyłonienie ekspertów przez MIiR

styczeń 2016

DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA

luty/marzec 2016

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia

marzec 2016

Podjęcie Uchwały nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia

kwiecień 2016

Podjęcie Uchwały nr XXIV/313/16 w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Bytomia

kwiecień/sierpień 2016

Przeprowadzenie partycypacji społecznych w podobszarch rewitalizacji

październik 2016

 Konsultacje społeczne "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

grudzień 2016 do nadal

opiniowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Ministerstwo Rozwoju "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

luty 2017

uchwalenie przez Radę Miejską "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"
 2017 Uruchomienie środków finansowych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji