Kalendarium prac

listopad 2012 do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim zakresu i poziomu finansowego wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz współpraca przy wypracowaniu Strategii ZIT. Współtworzenie Związku Subregionu Centralnego.

listopad 2012 do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim wsparcia dla budowy BeCetki jako projektu kluczowego dla woj. śląskiego.

kwiecień 2013

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta.

lipiec 2013

Oficjalna informacja o dedykowaniu miastu specjalnej puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na kompleksową rewitalizację miasta – kwota 100 mln. EUR.

sierpień 2013  - listopad 2013

Aktualizacja studium wykonalności dla rewitalizacji wybranego obszaru Śródmieścia.

wrzesień 2013 do nadal

Negocjowanie z Urzędem Marszałkowskim obszarów wsparcia i poziomu alokacji funduszy (z 55% EFRR i 45% EFS na 95% EFRR i 5% EFS).

grudzień 2013

Powołanie zespołu ds. programowania rozwoju miasta do roku 2022.

I kwartał 2014

Prace związane z zasileniem baz systemu informacji o terenie danymi o osobach bezrobotnych (PUP) i korzystających z pomocy społecznej (MOPR).

kwiecień 2014 do nadal

Przygotowanie propozycji projektów do opracowywanego przez WFOŚiGW „Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej” (finansowanie POIŚ)

lipiec 2014 do nadal

Opracowanie specyfikacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie wdrażaniem „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+”.

lipiec 2014

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją bytomskiego programu rewitalizacji.

wrzesień 2014

Przyjęcie zaktualizowanej strategii rozwoju miasta przez Radę Miejską w Bytomiu.

wrzesień 2014

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o możliwości sfinansowania przygotowań do działań rewitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

październik 2014

Wypracowanie z udziałem ekspertów koncepcji Bytomskiego Klastra Rewitalizacji.

październik 2014

Przedłożenie Ministerstwu propozycji projektu rewitalizacyjnego do objęcia pilotażem w oparciu o Bytomski Klaster Rewitalizacji.

listopad 2014

Podpisanie inicjatywy klastrowej

listopad / grudzień 2014 oraz kwiecie / maj 2015

Udział w konsultacjach założeń NPR, założeń do ustawy o rewitalizacji, projektu ustawy o rewitalizacji

luty / marzec 2015

Konsultacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z MIiR

kwiecień 2015

Powstanie Biura Obsługi Bytomskiego Klastra Rewiralizacji

czerwiec 2015

Wyłonienie ekspertów przez MIiR

styczeń 2016

DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA

luty / marzec 2016

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia

marzec 2016

Podjęcie Uchwały nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia

kwiecień 2016

Podjęcie Uchwały nr XXIV/313/16 w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Bytomia

kwiecień / sierpień 2016

Przeprowadzenie partycypacji społecznych w podobszarch rewitalizacji

październik 2016

Konsultacje społeczne "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

grudzień 2016 do nadal

Opiniowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Ministerstwo Rozwoju "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

luty 2017

Uchwalenie przez Radę Miejską "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"
2017


Uruchomienie środków finansowych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
luty 2017

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

luty / marzec 2017


Zgłaszanie kandydatów na Członków Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Pubicznego
marzec 2017

Składanie ofert na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Bytomiu
marzec 2017 Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydają pozytywną opinie nt. Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+
marzec 2017

Rusza stały Punkt Informacji o rewitalizacji w Teatrze Rozbark, ul. Kilara 29, Bytom

marzec 2017


Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ trafia do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego
marzec 2017


Forum Bytomskich Organizacji Pozarządowych
maj 2017


Wizyta monitorująca przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju w Urzędzie Miasta Bytomia
czerwiec 2017


Nabór na członków do Komitetu Rewitalizacyjnego
czerwiec 2017

Ogłoszenie przetargu na "Badania postaw uczestników rynku mieszkaniowego gminy Bytom oraz badania jakości życia na obszarze rewitalizacji"

lipiec 2017 Rozpoczecie realizacji zadania pn. "wdrżanie działań stymulujących szerokie zastoownie narzędzi partycypacyji społecznej w rewitalizacji" - spotkania, spacery, konsultacje, warsztaty

październik 2017

Rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji

listopad 2017

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
grudzień 2017


II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
grudzień 2017


Realizacja pierwszych inicjatyw społecznych
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij