Obszarowy zakres rewitalizacji

Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały” (podobszar 32)

Teren o powierzchni 70 ha. Zdegradowany, poprzemysłowy, pohutniczy. Na terenie znajdują się obiekty poprzemysłowe, częściowo wykorzystywane na inne funkcje. Znaczną część nieużytkowanego obecnie terenu stanowi częściowo wyeksploatowana hałda pohutnicza z zachowanymi pozostałościami żelbetowych 
i betonowych konstrukcji nieistniejących obiektów. Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne.

W oparciu o zapisy obowiązujących MPZP dla części podobszaru planowane jest powstawanie obiektów produkcyjnych i zaplecza magazynowego oraz obiektów usługowych. Na tym podobszarze będą mogły powstawać nowe miejsca pracy dla mieszkańców terenów wskazanych do rewitalizacji.

Niezbędne będzie zrealizowanie działań związanych z dostosowaniem podłoża do nowych inwestycji poprzez wykonanie robót geologiczno – inżynierskich oraz badań geofizycznych, niwelację terenu, częściową wymianę gruntu, oczyszczanie gruntu z zanieczyszczeń, zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem z przeznaczeniem na strefę inwestycyjną.

Na terenie występują osadniki z pozostałościami odpadów technologicznych. Podobszar jest zanieczyszczony chemicznie i metalami ciężkimi.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom może tu powstać zabudowa usługowo-techniczna, obiekty produkcyjne i przemysłowe. Niezbędne będzie uprzednie przygotowanie podobszaru, w tym w szczególności rozebranie zwałowisk pohutniczych (niwelacja, oczyszczenie z depozytów skażonych chemicznie) oraz realizacja uzbrojenia terenu i dróg wewnętrznych). Na tak przygotowanym terenie będą mogły powstawać inwestycje, w których zatrudnienie znajdą mieszkańcy podobszarów wskazanych do rewitalizacji, zwłaszcza pobliskich podobszarów rewitalizacji Rozbarku i Śródmieścia.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 32:

1.Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy 
ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij