Cele i efekty odnowy

Rewitalizacja dzieje się na poziomie każdej z wielu warstw tworzących tkankę miejską Bytomia – społecznej, biznesowej, kulturalnej czy przestrzennej (architektonicznej i środowiskowej). Jej założenia są więc rozległe:

 • Wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, migracja, wykluczenie społeczne.
 • Podniesienie standardu kulturowo – użytkowego, a także poziomu estetyki Śródmieścia.
 • Wzmocnienie funkcji kulturowych poprzez ożywienie strefy śródmiejskiej i wzbogacenie jej o nowe centrotwórcze usługi.
 • Ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu na rzecz transportu niskoemisyjnego, ciągów pieszych i rowerowych.
 • Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej nie tylko dla mieszkańców, ale również turystów odwiedzających miasto.
 • Wyznaczenie nowych trendów mieszkaniowych - osiedlanie się mieszkańców w atrakcyjnych, komfortowych mieszkaniach w centrum miasta.
 • Wykreowanie nowoczesnej dzielnicy miasta łączącej funkcje usługowo – kulturowe i mieszkaniowe.
 • Zapewnienie atrakcyjności i różnorodności form spędzania wolnego czasu.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców. Napływ mieszkańców.
 • Ożywienie gospodarcze - uruchomienie spirali inwestycyjnej, ożywienie koniunktury tworzącej lokalny rynek pracy.

Długotrwałe i kreatywne zaangażowanie ze strony kluczowych podmiotów i użytkowników miasta powinno koncentrować się na czterech podstawowych aspektach rewitalizacji. Są to:

 • społeczny aspekt rewitalizacji dotyczący obszarów kryzysowych, będących skupiskami wykluczenia społecznego i zjawisk patologicznych, będących zarazem obszarami depresji społecznej, na skutek utraty miejsc pracy w tradycyjnych zawodach i długotrwałego bezrobocia; znajdujące się tam grupy społeczne i środowiska lokalne oczekują na wielorakie wsparcie i pomoc;
 • gospodarczy aspekt rewitalizacji obejmujący tereny poprzemysłowe po zlikwidowanych kopalniach i hutach wraz z zabytkami przemysłowymi, infrastrukturą i otoczeniem dla ich przygotowania na przyjęcie nowych funkcji i działalności;
 • środowiskowy aspekt rewitalizacji obejmujący zdegradowane tereny, zapadliska i nieużytki, cieki wodne, nagromadzone i niebezpieczne odpady przemysłowe, w tym po zakładach „Orzeł Biały” i Hucie „Bobrek”, a równocześnie odnowa i zachowanie terenów chronionych ze względu na wartości przyrodnicze („Segiet” i „Żabie Doły”), restauracja parków miejskich oraz wprowadzanie nowych funkcji na tereny zdegradowane;
 • kulturowy aspekt rewitalizacji dotyczący historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych, w tym Śródmieścia ze Starówką wraz z kwartałami zabytkowych kamienic, reprezentacyjnych placów miejskich, obiektów sakralnych i cmentarzy, a także zabytków poprzemysłowych.

Poniższy schemat obrazuje logikę podejścia do rewitalizacji miasta Bytomia, której potrzeba wynika z istniejącej presji podjęcia działań rewitalizacyjnych, zmierzających do odnowy tkanki miejskiej, a w ostateczności do osiągnięcia założonych celów programu rewitalizacji.

Aspiracje społeczności i władz lokalnych wyrażają następujące sformułowania:

 • Bytom jednym z centralnych ośrodków Aglomeracji Górnośląskiej obok Katowic, Gliwic i Sosnowca.
 • Bytom ośrodkiem, w którym tereny poprzemysłowe stają się miejscem budowania nowych funkcji i form działalności.
 • Bytom miastem atrakcyjnym dla biznesu i przyciągającym inwestorów.
 • Bytom miastem społeczności lokalnych silnie emocjonalnie związanych ze swoimi dzielnicami.

 • Bytom miastem o odbudowanych więziach pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
 • Bytom miastem o odnowionym historycznym układzie architektoniczno urbanistycznym.
 • Bytom miastem o przywróconych wartościach użytkowych zabudowy mieszkaniowej i usług infrastruktury komunalnej.
 • Bytom miastem o wysokiej estetyce zabudowy mieszkaniowej oraz o atrakcyjnych przestrzeniach publicznych, w tym urządzonych terenach rekreacyjnych.
 • Bytom miastem o zdrowym środowisku przyrodniczym i zdrowych warunkach zamieszkania.
 • Bytom ośrodkiem wyższej rangi usług kulturalnych, edukacyjnych i medycznych.

Priorytety tematyczne programu rewitalizacji, podporządkowane są wyżej wymienionym aspiracjom, przedstawiają się następująco:

 1. w zakresie społecznego aspektu rewitalizacji:
  • włącznie osób wykluczonych, w tym przede wszystkim bezrobotnych i zależnych, na rynek pracy (aktywizacja zawodowa),
  • rewitalizacja przestrzeni miejskiej z udziałem społeczności lokalnej,
  • poprawa jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
  • zachęta do rozwoju działalności społecznej w wybranych lokalizacjach obszaru rewitalizowanego (masz pasję – masz lokal),
  • poprawa warunków zamieszkania z uwzględnieniem mieszanego systemu lokali socjalnych, niezbędnych wyburzeń i tworzenia nowych przestrzeni publicznych w kwartałach zabudowy,
  • rehabilitacja osiedli mieszkaniowych;
 1. w zakresie gospodarczego aspektu rewitalizacji:
  • uzbrajanie terenów poprzemysłowych na nowe funkcje gospodarcze,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • przyciąganie i rozwój zdywersyfikowanej gospodarki,
  • atrakcyjna przestrzeń rezydencjalna dla nowej generacji kapitału ludzkiego,
  • rozwój BSAG oraz włączenie nowych terenów do KSSE;
 1. w zakresie środowiskowego aspektu rewitalizacji:
  • tworzenie warunków dla rozwoju publicznego transportu niskoemisyjnego,
  • ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła, zastępowanie azbestu materiałami zdrowymi dla człowieka)
  • rewitalizacja i zwiększenie dostępności terenów zielonych,
  • tereny sportowo-rekreacyjne;
 1. w zakresie kulturowego aspektu rewitalizacji:
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego, stanowiącego o tożsamości miasta,
  • zachowanie dziedzictwa przemysłowego z lokalizacją nowych funkcji społecznych i gospodarczych;
  • zachowanie zabytków sakralnych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij