Bytom jako obszar strategicznej interwencji

Struktura finansowania OSI

Środki finansowe w ramach OSI przeznaczone są dla społeczności lokalnej miasta Bytomia – ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żyjącej na granicy ubóstwa, wykluczonej społecznie, oddalonej od rynku pracy. Rewitalizacja fizyczna dotycząca przestrzeni miejskiej, będzie jedynie wspierać procesy przemian społecznych na obszarach, gdzie koncentracja problemów jest najwyższa. Kompleksowość działań stanowić ma początek przemian strukturalnych – impuls do rozpoczęcia zintegrowanych działań rozwojowych w obszarach kryzysowych miasta.

Co do zasady, środki przyznane miastu w ramach OSI mogą być przeznaczone na kompleksową rewitalizację miasta, która zgodnie z założeniami unijnymi powinna koncentrować się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dlatego też aż 45% środków przeznaczone będzie na działania skierowane do społeczności lokalnej (tzw. projekty miękkie). Pozostała część środków przeznaczona będzie na działania inwestycyjne, pod warunkiem, że wynikać one będą bezpośrednio z potrzeb społecznych.

Obszary, do których trafią środki, muszą cechować się wysokimi wskaźnikami bezrobocia, dużym udziałem osób korzystających z pomocy społecznej czy odnotowaną przestępczością. Koncentracja działań na obszarach kryzysowych, gdzie nagromadzenie problemów społecznych jest najwyższe, zapewnić ma wzmocnienie ich efektu oddziaływania. Zarówno projekty społeczne, jak i inwestycyjne muszą wynikać z lokalnego programu rewitalizacji.

Ustalony na poziomie RPO WŚL 2014-2020 podział alokacji OSI jest następujący:

PRIORYTET INWESTYCYJNY

RPO WŚL 2014-2020

Podział alokacji OSI przyjęty w RPO WSL 2014-2020 w PLN
(grudzień 2014)

W tym środki dostępne po roku 2018 w PLN
(tzw. rezerwa wykonania)

4c (4.3) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

30 000 000,00

1 800 000,00

6c (6.3) zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

20 000 000,00

nie dotyczy

6d (6.4) ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

2 550 000,00

nie dotyczy

8 i (8.5) dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

33 000 000,00

nie dotyczy

8iii (8.7) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

17 500 000,00

nie dotyczy

8iv (8.8) 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

1 000 000,00

nie dotyczy

8v (8.9) przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

15 000 000,00

nie dotyczy

9i (9.4) aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

40 000 000,00

nie dotyczy

9iv (9.7) ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

68 000 000,00

nie dotyczy

9v (9.8) wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

1 000 000,00

nie dotyczy

9a (9.1) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

43 533 000,00

2 611 980,00

9b (9.2) wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

123 917 000,00

8 095 020,00

10i (10.1) ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

4 500 000,00

nie dotyczy

EFRR

220 000 000,00

12 507 000,00

EFS

180 000 000,00

-

SUMA

400 000 000,00

12 507 000,00

Bytom jako obszar strategicznej interwencji » zobacz w tej kategorii:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij