Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Bobrek (podobszar rewitalizacji 8)

Dzielnica Bobrek znajduje się w południowo - zachodniej części Bytomia. Zajmuje powierzchnię 49 ha i zamieszkała jest przez 4 664 osoby[1], co stanowi 2,94% populacji miasta.

Jest to niewielki podobszar położony z dala od centrum miasta. Stanowi historycznie i przestrzennie odrębną dzielnicę, silnie związaną z nieczynną już miejscową hutą.

Zespół osiedla robotniczego w dzielnicy Bobrek powstał na przełomie XIX i XX wieku w zabudowie wolnostojącej lub pół zwartej. Budynki mieszkalne trzy i czterokondygnacyjne wybudowane z czerwonej cegły łączą różne konwencje stylowe i stanowią ciekawy zespół urbanistyczny. Duży wpływ na budowę i rozbudowę osiedla robotniczego miał prężnie rozwijający się w tamtych czasach przemysł, co wiązało się z dużym zapotrzebowaniem na mieszkania dla robotników, a co za tym idzie konieczność budowy obiektów sakralnych, użyteczności publicznej i kultury, które obecnie objęte są ochroną konserwatorską. Od końca XIX w. Bobrek przeżywał szybki rozwój, o czym świadczy narastająca liczba mieszkańców: 2 300 w 1891 r., 6 000 w 1904 r. i aż 12 900 w 1928 r. Po II wojnie światowej Bobrek tętnił życiem, działała tu kopalnia i huta z koksownią oraz wiele innych zakładów produkcyjnych. Upadek przemysłu spowodował masową emigrację z dzielnicy. Wolne mieszkania wykorzystano dla przesiedlania ludności z innych dzielnic, co wzmocniło problemy społeczne Bobrka. Obecnie podobszar ten cechują wybitnie negatywne wskaźniki kluczowych zjawisk społecznych, a skala problemów wymaga regularnego wsparcia ze strony pomocy społecznej.

W dzielnicy widocznie zarysowany został podział na charakter i rodzaj zabudowy i tak w części południowej dzielnicy Bobrek zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna powstała w okresie powojennym, zaś w części północnej dzielnicy znajdują się zabudowania z początku XX wieku tzw. familoki.

Charakterystyczna dla obszaru dzielnicy jest powtarzalność zabudowy i przestrzeni miejskich widoczna szczególnie w obszarze „Nowej Koloni Robotniczej” wpisanej do rejestru zabytków.

W podobszarze Bobrek bardzo silnie występuje problem ubóstwa. Podczas gdy przeciętnie w mieście z dożywiania korzysta co piąty uczeń szkoły podstawowej, w Bobrku co drugi. Z zasiłków celowych korzysta tu 85 osób na 1 tys., czyli niemal co dziesiąta osoba (w Bytomiu wskaźnik wynosi 19). Tak znaczne przekroczenie średniej plasuje Bobrek wśród najtrudniejszych pod względem ubóstwa podobszarów.

Obserwujemy tu także wybitne nasilenie problemu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Biorąc pod uwagę zasiłki pomocy społecznej udzielane z tego tytułu zaobserwowano, że aż co czwarta zamieszkała tu osoba żyje w rodzinie dotkniętej tą dysfunkcją.

W Bobrku najsilniej ze wszystkich podobszarów zaznacza się problem niepełnosprawności. Mieszka tu ponad trzykrotnie więcej osób dotkniętych niepełnosprawnością niż przeciętnie w Bytomiu.

Natomiast przemoc w rodzinie utrzymuje się na poziomie niższym, niż dla całego miasta, a czynów karalnych osób nieletnich nie odnotowano.

Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r. była na terenie dzielnicy najniższa ze wszystkich podobszarów. W północnej części Bobrka wyniosła ona jedynie 20%. Oznacza to, że kapitał społeczny jest tu wyjątkowo niski i należy spodziewać się trudności w zaangażowaniu mieszkańców na rzecz wspólnych działań.

Prawie nie działają tu organizacje sportowe, nie odbywają się imprezy sportowe, nie ma obiektów rekreacyjnych. Niemal nieobecne są organizacje pozarządowe ze sfery społecznej i kultury. Te braki w pewnym stopniu uzupełnia prężnie działający Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” prowadzony przez fundację, która pracuje z trudną młodzieżą.

Podobnie jak we wszystkich podobszarach, dużym problemem jest bezrobocie w tym bezrobocie osób posiadających wykształcenie najwyżej gimnazjalne. Wyjątkowo nieliczne są tu podmioty gospodarcze.

Budynków komunalnych jest tu więcej niż przeciętnie w mieście, a ich stan techniczny wymaga interwencji.

Podobszar charakteryzuje się większym niż przeciętnie udziałem dzieci i młodzieży w populacji.

 

Wykaz projektów "twardych" w podobszrze 8

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3
2. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych
3. Rewitalizacja części podobszaru 8