Obszarowy zakres rewitalizacji

Śródmieście (podobszar 10)

Podobszar rewitalizacji Śródmieście ma powierzchnię 90 ha i jest zamieszkały przez 13 000 osób (8,22% ludności Bytomia).

Dzielnicę cechują kontrasty przestrzenne – cenne zabytki sąsiadują tu z zaniedbanymi kwartałami. Charakterystyczny dla Śródmieścia jest najwyższy ze wszystkich podobszarów udział budynków komunalnych – sześć na dziesięć budynków należy do gminy. Wiele budynków jest w złym stanie, ponieważ niewystarczająca akcja remontowa jest typowym problemem zasobu komunalnego. Oznacza to również niedostatek w sferze estetyki przestrzeni publicznej, gdyż często stare, dawniej eleganckie budynki, mają obecnie elewacje, które od dawna nie były odnawiane.

Znaczna część obszaru Śródmieścia objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”.

Ponadto obszar Śródmieścia jest dobrze uzbrojony w sieci mediów w tym wodociągowo-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, ciepłowniczą, gazową oraz teleinformatyczną. Taka infrastruktura pozwala na zapewnienie mieszkańcom podstawowych standardów niezbędnych dla zamieszkania zarówno dla młodych rodzin, jak i osób starszych.

W sferze społecznej Śródmieście ma najwyższy spośród podobszarów rewitalizacji wskaźnik czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Aż trzykrotnie przekracza on średnią miasta. Również tutaj, niewiele tylko słabiej niż w Rozbarku, zaznacza się problem uzależnienia, głownie od alkoholu. Pomoc społeczna związana z tą dysfunkcją udzielana jest dwa razy częściej, niż średnio w mieście. Podobne proporcje w stosunku do wyników dla całego miasta obserwujemy w przypadku bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, ubóstwa mierzonego korzystaniem z zasiłków stałych, okresowych i celowych czy odsetkiem uczniów szkoły podstawowej korzystających z dożywiania. Dla większości z wymienionych negatywnych zjawisk charakterystyczna jest szczególna koncentracja w północno – zachodniej części Śródmieścia, po obu stronach ul. Piłsudskiego. Wymienione zjawiska są w tym rejonie trzy razy bardziej nasilone niż przeciętnie w Bytomiu.

W Śródmieściu występują także pozytywne cechy. Bardzo dużo działa tu osób prowadzących działalność gospodarczą. Licznie reprezentowane są organizacje pozarządowe, które działają w różnych dziedzinach i kierują swoje propozycje do różnych grup wiekowych. Dotacje, które otrzymują od Miasta te organizacje, znacznie przekraczają skalą dotacje udzielane na działalność w innych podobszarach rewitalizacji. Warta podkreślenia jest duża liczba zabytków i obiektów kultury. Natomiast zbyt mała jest działalność klubów sportowych i UKS.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru rewitalizacji 10:

1.Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu
2.Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 – siedziby Prokuratury Rejonowej
3.Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego przy ul. Piekarskiej 18
4.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
5.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4
6.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
7.Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE
8.Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha 
9.Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy
10.Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP
11. Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św.
12. Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
13. Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom
14. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)
15. Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej
16. Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark
17. Remont konserwatorski elewacji budynku plebani kościoła p.w. Św. Trójcy przy ul. Kwietniewskiego 1
18. Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. ks. Koziołka 3
19. Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych
20. Kompleksowa rewitalizacja złożona ze stref:                                                        
Seniora       
aktywizacji młodych                                                     
dla najmłodszych                                           
Strefa zieleni                                              
Inkubator Przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na świadczenie usług dla osób starszych
Poradnia zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, współuzależnień i profilaktyki
21. Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij