Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji Bytomia

18.10.2021

Prezydent Bytomia, działając na podstawie uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w szczególności § 5 i § 7 ust. 7 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z  2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz   Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, informuje o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji Bytomia kandydata reprezentującego sektor społeczny w obszarze rewitalizacji.

Prezydent Bytomia, działając na podstawie uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w szczególności § 5 i § 7 ust. 7 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z  2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz   Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, informuje

o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji Bytomia kandydata reprezentującego sektor społeczny w obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-3 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, stanowiących załącznik do ww. uchwały, w skład Komitetu Rewitalizacji Bytomia wchodzą interesariusze rewitalizacji reprezentujący - poza sektorami gospodarczym i publicznym - sektor społeczny, obejmujący między innymi przedstawicieli mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność społeczną na terenie gminy, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, właściciele nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji Bytomia ma charakter społeczny.
Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.

W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby będące mieszkańcami Bytomia.

Nabór do Komitetu Rewitalizacji Bytomia będzie trwał w dniach

od 25 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.

Warunki naboru:

1.    Do naboru mogą przystąpić przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji reprezentujący sektor społeczny, o których mowa w § 4 ust. 1 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, stanowiących załącznik do uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca

2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia. Zgodnie z zapisami załącznika do ww. uchwały

sektor społeczny reprezentowany jest między innymi przez przedstawicieli mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność społeczna na terenie gminy, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, właściciele nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.

2.    Zgłaszanie kandydatów do Komitetu następuje poprzez złożenie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory powyższych dokumentów opublikowane zostały wraz
z ogłoszeniem:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem: http://bip.um.bytom.pl,

-          na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem: www.bytom.pl.

3.  Do Formularza zgłoszeniowego – należy dołączyć:

- oświadczenia o prowadzeniu działalności społecznej na obszarze gminy lub członkostwie w organizacji pozarządowej albo grupie nieformalnej; kandydat reprezentujący grupę nieformalną musi również złożyć dokument potwierdzający prowadzenie przez grupę nieformalną działalności na terenie Bytomia dłużej niż rok i podejmowanie działalności w zakresie działań rewitalizacyjnych;

lub

-  oświadczenia potwierdzającego, że kandydat jest właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji Bytomia lub podmiotem zarządzającym nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji.

Wzór oświadczenia zawiera załączony do ogłoszenia Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji Bytomia będącego przedstawicielem sektora społecznego.

Kandydaci na członków Komitetu reprezentujący sektor społeczny mogą złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy (z wymaganymi załącznikami).

Złożenie Formularza zgłoszeniowego
Wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, pok. 128, parter, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.:

–        w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.30,

–        od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:  Urząd Miejski w Bytomiu

                 ul. Parkowa 2

                 41-902 Bytom

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Bytomia” oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miejski w Bytomiu (datę wpływu). Kandydatury zgłoszone po 8 listopada 2021 r. nie będą uwzględniane.

Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza załączonym do ogłoszenia lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wybrany  kandydat  zostanie  powołany na członka Komitetu zarządzeniem Prezydenta Bytomia.

Zaktualizowana lista członków Komitetu ogłoszona będzie na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji Bytomia pod adresem www.bytomodnowa.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem www.bytom.pl.

Załączniki:

-          Formularz zgłoszeniowy. Nabór uzupełniający – sektor społeczny
z załącznikami

-          Uchwała nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r.

Podpisał

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij